Author: Elena Papadopoulou

Elena Papadopoulou is an economist and Scientific Advisor to SYRIZA.